Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego tuliroom.pl

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego jest firma Tuliroom s.c. Agnieszka Grupa Dorota Folman, z siedzibą w Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Maz., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Jabłonna, posiadającą numer NIP: 531-168-82-31, REGON: 145993595, adres korespondencyjny: Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, adres e-mail: kontakt@tuliroom.pl, zwana dalej Administratorem.   
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.tuliroom.pl


Cel przetwarzania danych


1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników:
a) zarejestrowanie się w Portalu;
b) zawarcie umowy;
c) dokonanie rozliczeń;
d) dostarczenie zamówionego przez Użytkownika towaru;
e) korzystanie przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
f) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Sprzedawcy i jego partnerów, w szczególności w celu realizacji usługi wysłania Newslettera;
g) wysyłanie wiadomości e-mail z polecanymi produktami;
h) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
i) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
j) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Rodzaj danych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), nr rachunku bankowego (w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku Klientów niebędących konsumentami) oraz dodatkowo pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego.

Udostępnianie danych osobowych

1. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić Sklep internetowy, w tym komunikację z Klientem, firmy realizujące zamówienia, dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

2. Ponadto w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

3. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika w Portalu.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
a) odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) dostępu do danych osobowych;
d) sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
e) przenoszenia danych osobowych;
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa Klienci mogą realizować poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e –mail: kontakt@tuliroom.pl

Pliki „cookies”

1. Sklep internetowy używa plików cookies, które są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
2. Pliki cookies wykorzystywane przez nasz Portal dotyczą osób korzystających z Portalu, bez względu na to czy osoba odwiedzająca nasz serwis pozostaje naszym Klientem, ponieważ stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza nasz Sklep internetowy. Pliki cookies stosowane przez tuliroom.pl zbierają różnego rodzaju informacje o klientach odwiedzających nasz sklep, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów. W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.
3. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
a) dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika;
b) uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w Portalu
e) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkownika,
f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu;
4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Portalu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Google Adwords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Facebook, Instagram
d) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Portalu za pomocą serwisów społecznościowych:
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Instagram [ administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
e) Prezentowania opinii na stronach internetowych Portalu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo¬kies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.tuliroom.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Newsletter
Enter your e-mail address - you will be informed about new products and promotions
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl